به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید

سمتنام نماینده/شخص حقیقی  اعضای هیئت مدیره
مدیر عامل و عضو هیأت مدیرهآقای جواد توسلی‌مهرشركت ايران خودرو
رئیس و عضو هیأت مديرهآقای سید احمد میر رفیعشركت مهندسي و تامين قطعات ايران خودروديزل
نایب رئیس و عضو هیأت مديرهآقای مهدی بالوشركت تولید قطعات خاور
عضو غیر موظف هیأت مديرهآقای محمود کوچک زاده تهمتنشركت سرمايه‌گذاري سمند
عضو موظف هیأت مديرهآقای ابوالقاسم نقی پور شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو