به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : تبریز- شتربانی
کد نمایندگی : 416
آذربایجان شرقی - تبریز
تلفن نمایندگی : 18-04132463915
فکس : 04132463915
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : كیلومتر 12 جاده تبریز - صوفیان نرسیده به پایانه حمل ونقل