به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : علی شجاعی
کد نمایندگی : 327
گلستان - گنبد كاووس
تلفن نمایندگی : 2-01733388401
فکس : 01733380884
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : ابتدای اتوبان گنبد به آزاد شهر- روبروی سندیكای كامیونداران