به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : نمایندگی 317 علی آباد کتول - علیرضا عجم حسنی
کد نمایندگی : 317
گلستان - علی آباد
تلفن نمایندگی : 01734236997
فکس : 01734236996
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : علی آباد کتول خیابان زرین گل کد پستی 4941799755