به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : كرمانشاه-افراسیاب یارمرادی
کد نمایندگی : 605
كرمانشاه - كرمانشاه
تلفن نمایندگی : 9-08338279757
فکس : 08338266332
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : كرمانشاه دیزل آباد خ سوم جنب تاكسیرانی خ كارخانه یخ