به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : اهواز-آذرنوش بقالیان زاده
کد نمایندگی : 717
خوزستان - اهواز
تلفن نمایندگی : 06133775095
فکس : 06133796363
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : اهواز بلوارانقلاب نرسیده به سه راه خرمشهر