به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : عاملیت بازاریابی وفروش شهرضا - صالحپور و مصدقیان
کد نمایندگی : 4202
اصفهان - شهر رضا
تلفن نمایندگی : 5-03153287274
فکس : 03153287276
نوع نمایندگی : عاملیت
آدرس نمایندگی : اول اتوبان شیرازشهرك امیركبیر نبش فرعی 10