به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : محمد بخشنده ( عاملیت بازاریابی و فروش شهر اصفهان )
کد نمایندگی : 4203
اصفهان - اصفهان
تلفن نمایندگی : 03133873359
فکس : 03133873369
نوع نمایندگی : عاملیت
آدرس نمایندگی : شاهپور جدید شهرک کامیونداران خ فن آوران نمایشگاه بخشنده