به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو دیزل خوش آمدید
نام نمایندگی : اصفهان- یاوری
کد نمایندگی : 222
اصفهان - اصفهان
تلفن نمایندگی : 2-03133860881
فکس : 03133860883
نوع نمایندگی : نمایندگی
آدرس نمایندگی : منطقه صنعتی امیركبیر-خ مشیرالدوله-جنب مخابرات