وزارت صنعت ، معدن و تجارت


شركت ايران خودرو


سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران


شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو


شركت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو


اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور

1398/03/03 : تاریخ