fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ماموریت

ارزش آفريني براي ذي نفعان از طريق نوآوري، طراحي، توليد و عرضه خودروهاي تجاري با هدف پوشش نياز تمامي بخشهاي بازار داخلي، همراه با حضور موثر در بازارهاي هدف صادراتي، با بهره گيري از ظرفيت و دانش فني موجود در زنجيره تامين وشبكه گسترده خدمات پس از فروش ، باتكيه برمنابع انساني كارآمد وشايستگي هاي فني و مديريتي، باتاكيد بر پاسخگوئي به انتظارات مشتريان و مشاركت در توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور.