fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ارتباط با دانشگاه

پروژه‌های اینترنشیپ

پروژه هاي اينترنشيپ، پروژه هاي كوتاه‌مدت مي باشند كه براي كمك به رفع نيازهاي واحدهاي شركت ايران‌خودرو و با بهره مندي از پتانسيل و توانمندي موجود در دانشگاه انجام مي گيرد. فايل هاي مرتبط با پروژه‌هاي اينترنشيپ سال 1396 در پيوست هاي زير درج گرديده است.