ÊãÇÓ ÈÇ ÇãæÑ ÓåÇã ÔÑßÊ ÇíÑÇä ÎæÏÑæ ÏíÒá
ÔãÇÑå åÇí ÊãÇÓ: 2 - 66082770 (021) ÊáÝßÓ: 66082772 (021)
email: saham@ikd.ir
äÔÇäí : ãíÏÇä ÂÒÇÏí - ÇÈÊÏÇí ÎíÇÈÇä ÂÒÇÏí- ÈÚÏ ÇÒ ã ÈäÒíä - ÎíÇÈÇä ãíÑÞÇÓãí áÇß 32 ÓÇÎÊãÇä ÔÑßÊ ÊæáíÏ ãÍæÑ ÎæÏÑæ

ÇØáÇÚÇÊ ÓåÇãÏÇÑí ßÇÑÈÑÇä                                     ÑÇåäãÇ
æÑæÏ Èå ÈÑäÇãå ÇØáÇÚÇÊ ÓåÇã ÏÇÑÇä
 
 
 
ÒÇÑÔÇÊ ÇÑÓÇáí Èå ÓÇÒãÇä ÈæÑÓ ÇæÑÇÞ ÈåÇÏÇÑ

صورتهاي مالي ساليانه منتهي به29/12/84-حسابرسي شده
صورتهاي مالي ساليانه منتهي به29/12/85-حسابرسي شده
صورتهاي مالي ساليانه منتهي به29/12/86-حسابرسي شده
صورتهاي مالي ساليانه منتهي به31/06/88-حسابرسي شده
صورتهاي مالي ساليانه منتهي به29/12/88-حسابرسي شده
پيش بيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به 29/12/1389
صورتهاي مالي حسابرسي شده سال1389 ايران خودروديزل
صورتهاي مالي حسابرسي شده سال1390 ايران خودروديزل
صورتهاي مالي حسابرسي شده سال1391 ايران خودروديزل
اولين بودجه سال 1392 ايران خودروديزل
پيش بيني درآمدهرسهم سال 1392 ايران خودروديزل براساس عملكرد 3 ماهه
پيش بيني درآمدهرسهم سال 1392 ايران خودروديزل براساس عملكرد 6 ماهه
پيش بيني درآمدهرسهم سال 1392 ايران خودروديزل براساس عملكرد 9 ماهه
صورتهاي مالي دوره منتهي به 31/03/92 ايران خودروديزل (3ماهه)
صورتهاي مالي دوره منتهي به 31/06/92 ايران خودروديزل (6ماهه)
صورتهاي مالي دوره منتهي به 31/09/92 ايران خودروديزل (9ماهه)
آگهي مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده براي انتخاب اعضاء هيئت مديره مورخ 05/12/92 ايران خودروديزل
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده مورخ 28/12/92 درخصوص 212 درصد افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي
بودجه حسابرسي نشده سال 1393 ايران خودروديزل با سرمايه قبلي
بودجه حسابرسي شده سال 1393 ايران خودروديزل با سرمايه جديد
آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 23/04/1393 درروزنامه اطلاعات
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 23/04/1393
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 23/04/1393
تحويل اوراق جديد سهام ناشي از افزايش سرمايه 212 درصد
آگهي مجمع عمومي فوق العاده مورخ 25/08/1393
آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده مورخ 21/04/1394
آگهي مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده مورخ 26/07/1394
آگهي اصلاح زمان برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 26/07/1394
آگهي مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده مورخ 1394/12/24
آگهي دعوت به مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده مورخ 950431
آگهي تغييرمكان مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده مورخ 950431
كزارش فعاليت هيت مديره به مجمع مورخ 31/04/1395
صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده سال مالي 1394
صورتهاي مالي 3ماهه سال مالي 1395 منتهي به 31/03/1395
پيش بيني درآمدهرسهم 3ماهه سال مالي 1395 منتهي به 31/03/1395
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1395
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 28/04/1396
آگهي عرضه عمومي 23 درصد از سهام شركت توليد محورخودرو
آگهي عرضه عمومي 23 درصد از سهام شركت توليد محورخودرو در روزنامه اطلاعات
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده مورخ 09/08/1396 مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده مورخ 09/08/1396 مندرج در روزنامه اطلاعات
آگهي مزايده سهام چرخشگر مندرج در روزنامه اطلاعات به تاريخ 961124
آگهي مزايده سهام چرخشگر مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد به تاريخ 961124
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 19/11/1396 مندرج درروزنامه اطلاعات
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 19/11/1396 مندرج درروزنامه دنياي اقتصاد
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1397 مندرج در روزنامه اطلاعات
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1397 مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد
اطلاعيه بورس درخصوص راهنما و نحوه ثبت نام ناشران در سيستم "سجام"
آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات درخصوص برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مورخ 22/10/1397
آگهي منتشره در روزنامه دنياي اقتصاد درخصوص برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مورخ 22/10/1397
آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات درخصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/98
آگهي منتشره در روزنامه دنياي اقتصاد درخصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/98

4,989,ÓÑãÇíå ÔÑßÊ 059¡000¡000 ÈåÇí ÇÓãí ÓåÇã 1000 ÑíÇá

ÔÑßÊ ÓÑãÇíå ÐÇÑí ÓãäÏ-ÓåÇãí ÎÇÕ
ÔÑßÊ ÇíÑÇä ÎæÏÑæ
ÓåÇãÏÇÑÇä ãÍÊÑã
ÈÇÊæÌå Èå Çíäßå ÊÛííÑ ÓíÓÊã ÇãæÑ ÓåÇã ÔÑßÊ ÏÑ ÏÓÊ ÇÞÏÇã ãí ÈÇÔÏ áÐÇ Èå ãÍÖ ÑÇå ÇäÏÇÒí ÇØááÇÚ ÑÓÇäí ÎæÇåÏ ÔÏ
ÓåÇãÏÇÑÇä ÔÑßÊ ÇíÑÇä ÎæÏÑæ ÏíÒá
1398/09/14 : تاریخ