تلفن های گویای سازمان فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو دیزل

55272461 - 55272460


مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

تلفن : 51242493
دورنگار : 55253664
پست الکترونیکی : info@ikd.ir

تهران - بزرگراه آيت اله سعيدي ( به سمت اسلامشهر) - ابتداي چهار دانگه - بلوار شهداي ايران خودرو ديزل - درب شماره 2
كد پستي : 3319717381
صندوق پستی : 736-131851397/07/02 : تاریخ