fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

بخشنامه و اطلاعیه ها

1398/12/11

اطلاعیه 98/28 ثبت نام صرفا از طریق فروش اینترنتی

دریافت فایل
1398/12/12

(اینترنتی) بخشنامه 38/01-98 طرح فروش نقدی 1924 باری

دریافت فایل
1398/12/12

(اینترنتی) TZ3 بخشنامه 44/01-98 طرح فروش نقدی ون بنزینی یورو 5 با موتور

دریافت فایل
1398/12/19

(اینترنتی) بخشنامه 45-98 طرح فروش پیکاپ بنزینی فوتون

دریافت فایل
1398/12/19

(اینترنتی) بخشنامه 39/02-98 طرح فروش نقدی 1924 کمپرسی

دریافت فایل
1398/12/19

(اینترنتی) بخشنامه 42/02-98 طرح فروش نقدی کشنده فوتون

دریافت فایل
1398/12/19

(اینترنتی) بخشنامه 46-98 طرح فروش پیکاپ دیزلی فوتون

دریافت فایل
1398/12/19

(اینترنتی) HD65 بخشنامه 47-98 طرح فروش کامیونت

دریافت فایل
1398/12/21

اطلاعیه تعطیلات امور فروش

دریافت فایل