fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

بخشنامه و اطلاعیه ها

1399/9/8

اطلاعیه 30-99 اعلام عدم تعطیلی شرکت در هفته جاری

دریافت فایل
1399/9/2

بخشنامه 48-99 انواع طرح فروش کشنده فوتون

دریافت فایل
1399/9/2

3TZ-بخشنامه 49-99 انواع طرح فروش ون وانا یورو5

دریافت فایل
1399/9/2

بخشنامه 50-99 انواع طرح فروش پیکاپ بنزینی یورو 5

دریافت فایل
1399/9/2

بخشنامه 51-99 انواع طرح فروش پیکاپ دیزلی یورو 5

دریافت فایل
1399/9/2

بخشنامه 52-99 انواع طرح فروش 2624 باری

دریافت فایل
1399/9/2

بخشنامه 53-99 انواع طرح فروش 2624 کمپرسی

دریافت فایل
1399/9/2

بخشنامه 54-99 انواع طرح فروش 1924 باری

دریافت فایل
1399/9/2

بخشنامه 55-99 انواع طرح فروش 1924 کمپرسی

دریافت فایل
1399/6/15

اطلاعیه 99/17 ارائه پرینت ثبت نام در سامانه ثنا برای فروش اقساطی

دریافت فایل
1399/5/5

مدارک لازم جهت صدور سند و شماره گذاری خودرو

دریافت فایل